ДОГОВІР податкових відносин між ДПА у Харківській області та ТВ ВГО АППУ в Харківській області

ДОГОВІР

податкових відносин між Державною податковою адміністрацією у Харківській області та Територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Харківській області

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості,
усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри
та партнерських відносин між платниками податків та органами державної податкової служби,
Державна податкова адміністрація у Харківській області (далі – ДПА у Харківській області ),
з однієї Сторони, та Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація платників податків України» в Харківській області (далі – Асоціація),
з іншої Сторони (далі – Сторони), уклали Договір податкових відносин для досягнення
зазначених цілей на засадах об'єднання можливостей Сторін.
Договір є публічною угодою між Асоціацією та ДПА у Харківській області,
який декларує права та обов’язки платників податків та органів Державної податкової служби України
у питаннях удосконалення законодавчого процесу встановлення, регулювання,
стягнення та використання податків і зборів.

І.Загальні положення

Податкові відносини в Україні регулюються Конституцією України,
Податковим кодексом України, спеціальним законодавством України, чинними міжнародними договорами та
ґрунтуються на засадах рівності і взаємної відповідальності держави та платників податків.
Не допускаються будь-які прояви дискримінації Сторін Договору.
При організації адміністрування податків і зборів, керується принципами верховенства права,
забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб,
включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів).
Предметом Договору також є реформування за участі громадськості податкової системи України,
співробітництво Сторін щодо захисту законних прав платників податків,
контролю за додержанням податкового законодавства, запобігання правопорушень у сфері податкових відносин.

ІІ. Зобов’язання Сторін

Погоджуючись розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації податкових відносин
між державою і платниками податків, Сторони домовилися про таке:

1. Взаємне представництво у керівних органах ДПА у Харківській області та Асоціації:
представники ДПА у Харківській області входять до складу керівних органів територіальних відділень Асоціації;
представник керівного органу Асоціації входить до складу Колегії при ДПА у Харківській області.

2. Надання інформації:
ДПА у Харківській області надає керівним органам Асоціації,
узагальнену інформацію про факти порушення податкового законодавства, тенденції розвитку процесів,
пов’язаних з оподаткуванням та дотриманням податкового законодавства,
яка відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною або таємною;
ДПА у Харківській обласні в узгоджений Сторонами термін надають відповіді на запити керівних
органів Асоціації. Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією, яка становить взаємний інтерес,
систематично проводити зустрічі, консультації і переговори, за результатами яких складаються
протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер;
Асоціація здійснює збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій податковими органами
та забезпечують комунікативний зв‘язок платників податків з органами державної податкової служби;
Асоціація має право надавати відповідні рекомендації щодо внесення необхідних змін у практичну діяльність
податкових органів та до нормативно-правових актів, які регулюють їх діяльність,
а також висвітлювати проблемні питання у податковій сфері.

3. Організація навчального процесу:
Асоціація періодично узгоджує з ДПА у Харківській обласні графіки та тематику семінарів,
інших просвітницьких заходів з актуальних питань оподаткування;
відповідно до планів спільних дій Сторони провадять узгоджені заходи,
спрямовані на формування високої податкової культури громадян, майбутніх платників податків,
впровадження ідеології партнерства між Державною податковою службою та платниками податків.


ІІІ. Прикінцеві положення

Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для
забезпечення ефективності та розвитку ділових зв'язків, сприяти розвитку інших форм
співробітництва для досягнення зазначених у Договорі цілей.
Дія Договору продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у співробітництві.
Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін.
Договір укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу:
один примірник - для ДПА у Харківській, другий - для Асоціації.


ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної податкової Голова Ради ТВ ВГО Асоціації платників
адміністрації у Харківській області податків України в Харківській області


____________С.Ф.Денисюк ____________М.К.Вишневська
«___»__________ 2011 р.«___»__________ 2011 р.

МЕМОРАНДУМ

про партнерство та співробітництво між

Головним управлінням ДФС у Харківській області, Харківською митницею ДФС та територіальним відділенням Всеукраїнської

громадської організації

«Асоціація платників податків України»

в Харківській області

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення партнерських відносин між платниками та органами державної влади, Головне управління ДФС у Харківській області (далі - ГУ ДФС), з однієї сторони, Харківська митниця ДФС (далі - Харківська митниця) з другої сторони та територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Харківській області (далі - ТВ АППУ) - з іншої сторони (разом по тексту - Сторони), уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво для досягнення зазначених нижче цілей на засадах об'єднання можливостей Сторін.

І. Загальні положення

Податкові та митні відносини в Україні регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України,чинними законодавством України, міжнародними договорами та ґрунтуються на засадах рівності і взаємної відповідальності держави та платників. ^

Метою підписання Меморандуму є втілення ефективних форм співпраці для забезпечення участі громадськості в реалізації державної податкової та митної політики, контролю за додержанням податкового і митного законодавства та запобігання правопорушенням у сфері фіскальних та митних відносин як з боку територіальних органів ДФС Харківської області, так і представників бізнесу.

Сторони докладають усіх зусиль для забезпечення захисту законних і прав та інтересів платників, поліпшення підприємницького клімату в країні, розвитку партнерських відносин між владою і бізнесом, а також підвищення і соціальної відповідальності платників.

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони співпрацюють з таких питань:

взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ГУ ДФС, Харківської митниці та керівних органах ТВ АППУ;

узгодження пропозицій щодо удосконалення та спрощення податкових та митних процедур;

обмін інформацією у сферах діяльності, що цікавлять Сторони, за винятком інформації, розголошення, використання або передача якої обмежена відповідно до законодавств організація масово-роз'яснювальної, навчальної та консультативної роботи, проведення спільних заходів з питань, що становлять взаємну зацікавленість у рамках Меморандуму;

співпраця задля подолання корупції та забезпечення якісного виконання своїх функцій податковими та митними органами;

II. Зобов'язання Сторін

Погоджуючись розглядати співпрацю як дієвий інструмент ефективної реалізації податкових і митних відносин між державою і платниками, Сторони беруть на себе такі зобов'язання:

1. Взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ГУ ДФС, Харківської митниці та керівних органах ТВ АППУ:

представники ГУ ДФС та Харківської митниці приймати участь у засіданнях ТВ АППУ;

представники керівних органів ТВ АППУ можуть входити (за погодженням) до складу Колегії ГУ ДФС;

представник ТВ АППУ входить до складу Громадської Ради при ГУ ДФС.

2. Проведення спільної роботи щодо удосконалення податкового і митного законодавства:

ТВ АППУ здійснює експертизу та надає ГУ ДФС та Харківській митниці пропозиції до проектів регуляторних актів, головним розробником яких є ДФС України;

Сторони організовують консультації з громадськістю та платниками у формі публічного громадського обговорення (засідання «круглих столів», зустрічі):

а) проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав, свобод, інтересів і обов'язків і громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

б) проектів державних програм соціально-економічного розвитку,
рішень щодо їх виконання;

Сторони проводять консультативну роботу щодо застосування законодавчих норм та положень у формі семінарів;

ТВ АППУ вивчає громадську думку шляхом проведення соціологічних досліджень (опитування, анкетування);

ТВ АППУ залучає експертів з числа громадськості для надання коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у ЗМІ для визначення позиції різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін;

Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією у сферах діяльності ГУ ДФС, яка становить взаємний інтерес, за винятком інформації, розголошення, використання або передача якої обмежена відповідно до законодавства, систематично проводити зустрічі, консультації і переговори, за результатами яких складаються протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер;

Сторони розміщують інформацію про співпрацю та діяльність на Інтернет-ресурсах;

ТВ АППУ сприяє взаємодії платників з ГУ ДФС, територіальними органами та Харківською митницею.

3. Організація навчальної та консультативної роботи:

відповідно до планів спільних дій Сторони проводять узгоджені заходи, спрямовані на формування високої податкової культури громадян, майбутніх платників, впровадження ідеології партнерства між ГУ ДФС, Харківською митницею та платниками.

III. Прикінцеві положення

Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв'язків, сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладення, якщо Сторони визнають за необхідне, планів спільних дій.

Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у співробітництві. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

Меморандум укладено у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу: один примірник - для ГУ ДФС, другий - для Харківської митниці, третій - для ТВ АППУ.

Підписано «_______ »_____________________ 2017 року.

Голова Ради територіального Начальник

відділення Всеукраїнської Головного управління

громадської організації «Асоціація ДФС у Харківській області
платників податків України»

в Харківській області

__________________М.К. Вишневська _______________ М.В. Рибаков

Перший заступник начальника

Харківської митниці ДФС

__________________ А.О. Танцеров
(057) 705-67-37 м. Харків, майдан Свободи, 1 підїзд, 5 поверх, офіс 15

   appu.kharkiv@gmail.com